Tumblelog by Soup.io
 • dessinemoilapaix
 • gdziejestola
 • heyjude
 • onewomanshow
 • vandalism
 • thekillerinthecrowd
 • paolcia
 • zielonyszalik
 • necromancer
 • chiste
 • melodyphantom
 • rockyou
 • CathyDP
 • eccentricn
 • unitedsoupsfilm
 • sowaaa
 • glasgowkiss
 • likearollingstone
 • la-personnalite
 • lisekchytrusek
 • susansthebest
 • edgith
 • berenika
 • Americanlover
 • mariola
 • shallowness
 • JohnPolak
 • brevis
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

8634 e89d 390
Reposted fromhepi hepi via12czerwca 12czerwca
6734 35f8 390
Reposted frommayhos mayhos via12czerwca 12czerwca
Reposted frombluuu bluuu vialitka litka
0188 0546
Reposted fromipo ipo viajethra jethra
9654 f291 390
tak naprawdę to myślę o Tobie zawsze...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaguwno1 guwno1
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viacountingme countingme
2274 3528 390
Reposted fromdailylife dailylife viabeinthe beinthe
6278 35b4 390
Reposted fromfreakish freakish viawiks wiks
0252 913d 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viawiks wiks
4645 7947 390
Reposted frompheebs pheebs viakhal khal
9643 9850 390
Reposted fromsnowynightwalks snowynightwalks viakhal khal
7446 32bc 390
Reposted fromolalaa olalaa viacountingme countingme

Gdzie będziemy za rok?

Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viacountingme countingme
Mnie na niczym nie zależy, wiesz?
Na niczym. Oprócz ciebie.
Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos.
Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi.
— Stanisław Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle viacountingme countingme
7302 9956 390
Reposted frommyshirt myshirt viacountingme countingme
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viakhal khal
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczucia, które masz gdzieś tam w środku.
Reposted fromsilla silla viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl