Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2012

5402 7f8c 390

November 28 2012

Marlon Brando chuckles as Al Pacino cracks a joke on the set of “The Godfather” (1972)

October 22 2012

marlonbrando

September 08 2012

Reposted fromsowaaa sowaaa

August 31 2012

Reposted fromsowaaa sowaaa

August 13 2012

Reposted fromsowaaa sowaaa

August 09 2012

Reposted fromsowaaa sowaaa
Marlon Brando <3
Reposted fromsowaaa sowaaa viaGentlemans Gentlemans

May 26 2012

May 12 2012

3498 afde 390
Reposted fromptak ptak

April 02 2012

0124 aa42 390

March 28 2012

Głos Marlona musiał być tak samo spokojny, tak samo wyciszony jak jego twarz. Musiał harmonizować z jego spojrzeniem, w którym zawierał się ten sam dystans do świata, co w ledwo dostrzegalnej zmarszczce wokół ust. Nie mogło być mowy, bym się myliła. Ja go przecież znałam. Znałam go, chociaż nigdy nie spotkały się nasze oczy, chociaż nie zamieniliśmy ze sobą słowa.
— M. Nurowska - "Moje życie z Marlonem Brando"
Reposted fromptak ptak
... Czy to ja powiedziałam wskazując puste miejsce przed kominkiem: "Tutaj postawiłabym fotel", a ktoś odpowiedział: "Ja postawiłbym go przed oknem."(...) Kim więc była kobieta, która wypowiedziała te słowa? Skąd tak dobrze zapamiętałam tą rozmowę?
— M. Nurowska - "Moje życie z Marlonem Brando"
Reposted fromptak ptak

March 21 2012

March 18 2012

February 14 2012

8634 fd44 390
Reposted fromMelody14 Melody14 viagriber griber

November 06 2011

Wild Thing…

At 16, Marlon Brando was sent to the Shattuck Military Academy in Minnesota after being expelled from high school for allegedly riding a motorcycle through the hallways.

(see more — Marlon Brando: Life & Times)

Reposted fromCathyDP CathyDP

October 25 2011

5840 44c5 390
Reposted fromptak ptak

October 08 2011

3951 9ccd 390
;3

August 11 2011

7578 3617 390
Mutiny on the Bounty.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl